| Een korte tijdlijn van de geschiedenis van "De Waarheid" | Wie zijn de "Two-by-Twos"? |
| Home Page for R.I.S. (in English) |


Wat is het Evangelie?

Het woord "evangelie" wordt zo vaak gebruikt dat men zou veronderstellen dat de betekenis van dit woord algemeen bekend is. Dit is echter niet zo! Zelfs in de tijd van de apostel Paulus waren er mensen die de boodschap opnieuw uitlegden of uitvonden. "Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!" -- Galaten 1:8

Velen weten dat het woord letterlijk "blijde tijding" of "goed nieuws" betekent. Anderen zullen de Bijbel zien als het Evangelie - maar de Bijbel was al een oud boek tegen de tijd dat het Evangelie werd verkondigd in de eerste eeuw. Alle deze geschriften bij elkaar onderbouwen en bereiden het Evangelie voor. Het Evangelie was een werkelijk en specifieke boodschap voor de eerste Christenen - wonderlijk nieuws die de fundamenten van de oude wereld deed schudden.

Het Probleem

God eist absolute volmaaktheid! Zoals het licht niet kan bestaan naast duisternis, zo kan God (die Zich in absolute heiligheid bevindt) geen gemeenschap hebben met ongerechtigheid.

Adam en Eva waren geschapen om samen voor altijd met God te leven, maar zij zondigden.
"Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende." - Romeinen 5:14

God’s wet, gaf de mens door Mozes een concrete wetenschap van zonde. Niemand kan werkelijk beweren dat zij vrij zijn van de zonde. "Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt ten de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen." -- Romeinen 3:19.20

"Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben." -- Romeinen 5:12.

Alles wat de mens moet doen om als rechtvaardig geaccepteerd te worden is de wet te houden. "En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Here, onze God, zoals Hij ons geboden heeft." -- Deuteronomium 6:25

Maar "Wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden." -- Jakobus 2:10

De straf voor het zich niet houden aan de wet is de dood. Een lam werd geslacht om te voldoen aan de doodstraf en daarmee verzoening te maken voor de zonden van de mens. "Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen; zo zal het, hem ten goede, welgevallig zijn, om over hem verzoening te doen." -- Leviticus 1:4

Maar het bloed van stieren en geiten was niet genoeg om de zonde kwijt te raken. "want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zouden wegnemen. Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid." -- Hebreeën 10:4-5. Zie ook Psalm 40:6, Jesaja 1:11 en Hebreeën 10:1-2.

De oplossing

Jezus Christus werd dus het volmaakte en rechtvaardige offer voor de zonden van de wereld, die de doodstraf voldeed zodat wij verzoend konden worden met God. "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden" -- 1 Johannes 4:10. Zie ook Romeinen 3:25.

De prijs is betaald

We kunnen alleen vertrouwen op het zoenoffer van Christus: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." -- Efeze 2:8-9

Het is inderdaad goed nieuws, zoals God door de profeten heeft beloofd, dat Jezus werd geboren, onbesmet door rebellie en veroordeling die de hele mensheid erfde door Adam. Jezus leefde een volmaakt en een leven dat zonder zonde was en offerde zichzelf voor alle zonde. Zijn rechtvaardige leven is plaatsvervangend (toegeschreven op onze rekening) voor ons ontoereikende en opstandige leven en het bloed van Zijn offer vaagt onze zonde weg. Daarnaast hebben wij in Zijn opstanding zekerheid van rechtvaardiging en leven.

"Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft." -- Romeinen 5:10

"Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden." -- Romeinen 5:17-19.

"Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here." -- Romeinen 5:21.

"Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem." -- 2 Korinthiërs 5:21

Kunnen wij de prijs betalen?

De prijs die verschuldigd is voor onze zonde is de dood. Het vereiste voor leven is absolute rechtvaardigheid.

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen." -- Efeze 2:10

De goede werken van een Christen zijn het gevolg van Christus die in hun leeft. "want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt." -- Filippenzen 2:13

Als onze eeuwige bestemming zou afhangen van onze goede werken, zou niemand gered kunnen worden. "Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één." -- Romeinen 3:10

Wij zijn deze gift niet waardig en kunnen het niet verdienen. Het zou niet Zijn gift zijn als wij zelf ervoor een prijs moesten betalen. "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." -- Efeze 2:8-9. We kunnen alleen steunen op het werk dat Christus voor ons gedaan heeft om het eeuwige leven te verkrijgen.

"En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof." - Filippenzen 3:9.

"Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here." -- Romeinen 5:21.

God brengt de werken voort. Geen enkele inzet van onze kant kan het perfecte, zondeloos en rechtvaardig leven teweeg brengen dat vereist is voor het eeuwig leven en gemeenschap met God. "Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed" -- Jesaja 64:6


Het is belangrijk dat je vertrouwt op het juiste Evangelie, de ware Jezus, de enige God. Men kan God en Zijn gratis gift afwijzen - door rechtvaardiging te zoeken door eigen inzet, door iets te volgen dat makkelijker is, door het kiezen van een god naar het eigen hart.


| Een korte tijdlijn van de geschiedenis van "De Waarheid" | Wie zijn de "Two-by-Twos"? |
| Home Page for R.I.S. (in English) |